Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Sierpień-4-11

XXXI Ogólnopolski Konkurs Poetycki „Milowy Słup”

posted by Agnieszka

***

Regulamin

XXXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego

„Milowy Słup”

Konin 2011

Cele konkursu:

– inspiracja i popularyzacja twórczości poetyckiej

– ujawnienie talentów

– stworzenie możliwości wydania najlepszych prac w zbiorze poetyckim

Zasady:

1. Konkurs ma charakter otwarty dla osób w wieku powyżej 16 lat.

2. W konkursie nie mogą brać udziału dwukrotni zdobywcy głównej nagrody w poprzednich edycjach.

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przesłanie na adres organizatora tylko jednego zestawu trzech wierszy w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz w formie pliku tekstowego (w formacie doc lub rtf) utworów dotąd niepublikowanych i nienagradzanych.

4. Każdy wiersz należy opatrzyć znakiem identyfikacyjnym (godło) autora, ten sam znak należy umieścić na kopercie zawierającej własnoręcznie podpisaną kartę zgłoszenia (stanowiącą załącznik do regulaminu) z danymi osobowymi oraz zgodą na wykorzystanie prac w publikacjach.

5. Zestawy niespełniające warunków podanych w punktach 2 i 3 nie będą uwzględniane przez jury.

6. Nadesłanie prac jest jednocześnie zgodą autora na wykorzystanie ich w formie publikacji reklamowych bądź pokonkursowych – w przypadku nagrodzenia lub wyróżnienia przez jury – bez wypłaty honorarium.

7. Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

8. Prace konkursowe oceniać będzie jury powołane przez organizatora.

Termin nadsyłania prac:

1. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 9 września 2011 roku.

2. Prace konkursowe należy nadsyłać na adres:
Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie ul. Dworcowa 13
62–510 Konin
z dopiskiem: Milowy Słup

Ogłoszenie wyników:

1. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i spotkanie z jurorami nastąpi 21 października 2011 roku, o czym laureaci zostaną powiadomieni indywidualnie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.

2. Organizator zastrzega wyłącznie osobisty odbiór nagród i wyróżnień.

3. Organizator nie pokrywa kosztów przyjazdu na uroczystość wręczenia nagród.

4. Laureaci otrzymają nagrody i wyróżnienia pieniężne oraz okolicznościowe upominki ufundowane przez organizatora.

Konkurs organizowany jest pod patronatem: Prezydenta Miasta Konina

Organizator: Miejska Biblioteka Publiczna w Koninie

Współorganizatorzy: Urząd Miejski w Koninie

Towarzystwo Przyjaciół Konina

Główny sponsor konkursu: Autostrada Wielkopolska SA w Poznaniu

Regulamin i karta zgłoszenia do pobrania ze strony: www.mbp.konin.pl