Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Wrzesień-6-15

Konkurs Literacki pt. „Solidarność”

posted by Agnieszka

***
Ośrodek Kultury ”Górna” w Łodzi i Grupa Literacka ”Centauro”
z okazji XXXV Rocznicy pierwszych strajków Solidarnościowych
w lipcu (Lubelszczyzna) i sierpniu (Wybrzeże i Śląsk) w 1980r.
ogłaszają Konkurs Literacki pt. „Solidarność”.
Prace pod godłem (poezja lub proza do 5 stron maszynopisu)
w 2 egzemplarzach należy nadesłać w terminie do 30 września 2015
na adres: Grupa Literacka ”Centauro” – Ośrodek Kultury ”Górna” w Łodzi
(93-138, ul. Siedlecka 1) z dopiskiem Konkurs Literacki „Solidarność”.
Prosimy o zaznaczeniu na kopercie kategorii wiekowej:
- do 50 roku życia literą M, a powyżej literą S.
W osobnej kopercie oznaczonej godłem i załączonej do przesyłki
prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu, telefonu i formy kontaktu.
Jury powołane przez organizatorów przyzna nagrody i wyróżnienia
kierując się zawartością artystyczną i merytoryczną zgłoszonych prac.
O rozstrzygnięciu Konkursu powiadomimy za pośrednictwem mediów
a laureatów zawiadomimy.
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość ewentualnego
bezpłatnego druku nagrodzonych utworów.
.

Z podziękowaniem:
Grupa literacka ”Centauro”
przy Ośrodku Kultury ”Górna”
w Łodzi
Henryk Zasławski

Kwiecień-18-13

Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

posted by Agnieszka

***

OŚRODEK KULTURY „GÓRNA” / tel. 42-684-66-47, 501-180-652, animatorzy@gorna.pl
STREFA KULTURY OTWARTEJ / tel. 501-180-632, strefa@gorna.pl
www.gorna.pl| www.facebook.com/osrodekkultury.gorna
GRUPA LITERACKA „CENTAURO”

Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” ogłasza przyjmowanie prac
na mający ponad trzydziestoletnią tradycję Konkurs Literacki „DEBIUTY”.

> Prace należy nadesłać w dwóch egzemplarzach maszynopisu pod adresem
Grupa Literacka „Centauro” przy O.K. „Górna” (ul. Siedlecka 1, 93-138 Łódź)
z dopiskiem „Debiuty” do dnia 31.V.2013.
> W dziale poezji prosimy o nadesłanie 3 do 5 wierszy, w dziale prozy od 1 do 6 stron.
> Teksty nie mogą być wcześniej publikowane.
> Prace należy oznaczyć godłem.
W osobnej kopercie (załączonej do przesyłki
- też oznaczonej godłem) należy podać:
Imię, nazwisko, rok urodzenia, adres oraz ewentualnie telefon.
Prace nie spełniające powyższych warunków nie będą rozpatrywane.
Nagrody książkowe. Nadesłanych prac nie zwracamy.

Grupa Literacka „Centauro”
Henryk Zasławski
Ośrodek Kultury „Górna”
Koordynator ds. działalności kulturalnej
Andrzej Drańczuk