Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us

***


II OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „ O ANTAŁEK MIODÓWKI””

Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury w Dębnicy Kaszubskiej zapraszają do udziału

w konkursie poetyckim na zestaw wierszy miłosnych

Regulamin:

1.Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział zarówno poeci niezrzeszeni

jak i zrzeszeni w związkach twórczych.

2.Należy nadesłać zestaw 4 wierszy o tematyce miłosnej, nienagradzanych w innych konkursach, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych, prasie i w internecie.

3.Nadesłane wiersze powinny być w 4 egzemplarzach, w wydruku maszynowym

lub komputerowym,w formacie A-4, podpisane godłem (słownym , nie znakiem graficznym).

4.To samo godło powinno widnieć na drugiej zaklejonej kopercie zawierającej dane autora: imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres poczty elektronicznej.

5.Termin nadsyłania zestawów :15 maja 2014 roku(liczy się data stempla pocztowego) na adres:

Gminny Ośrodek Kultury

ul.Zjednoczenia 55

76-248 Dębnica Kaszubska

z dopiskiem „Antałek”

6.Profesjonalne jury przyzna następujące nagrody:

I nagroda 1000zł plus „Antałek miodówki”

II nagroda 800 zł

III nagroda 600 zł

Jedno wyróżnienie 500 zł

Dwa wyróżnienia po 400 zł dla młodych twórców. (Prosimy o zaznaczenie przy godle literką M tych poetów, którzy do 15 maja 2014 r. nie skończą 20 lat)

Jedno wyróżnienie 300 zł dla twórcy z Pomorza.(Tu prosimy o literkę P przy godle).

7.Organizatorzy zapewniają laureatom nocleg i uroczystą kolację w dniu wręczenia nagród.

Wręczenie nagród jest przewidziane w sobotę 21 lub 28 czerwca 2013 r.

8.Nagrody należy odebrać osobiście .W uzasadnionych przypadkach przez osobę upoważnioną. Nagród nie wysyłamy pocztą.

9.Nieodebrana nagroda przechodzi na rok następny jako „Nagroda specjalna”.

10.Laureata pierwszej nagrody obejmuje roczna karencja od udziału w następnej edycji.

11.Każdy uczestnik może przysłać tylko jeden zestaw wierszy.

12.Uczestnik konkursu automatycznie wyraża zgodę na publikację nagrodzonych wierszy w pismach literackich, prasie lokalnej i na stronach internetowych organizatorów.

Ewentualne pytania prosimy kierować drogą elektroniczną na adres:

jerzy-fryckowski@wp.pl