Poetika – Portal Poetycki

Poezja, Wiersze, Proza, Piosenki

Subscribe to Poetika – Portal Poetycki
Technorati
del.icio.us
Styczeń-3-11

Konkurs

posted by Agnieszka

***

Grupa literacka "Centauro" przy Ośrodku Kultury
"Górna"
(Łódź, ul. Siedlecka 1, tel. 42-684-66-47, www.gorna.pl; gorna@gorna.pl )
przesyła informację, że
przedłużamy termin nadsyłania tekstów na konkursy literackie tematyczne
(nagrody książkowe
- ewentualni mecenasi, mogący poszerzyć pulę nagród, będą bardzo mile

widziani):

* "Okno na świat"
* "Pytania o Polskę"
* "Wawel"
* "Casablanka"

Wiersze (wiersze) lub prozę do 4 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod
godłem na
adres grupy (jw.) z podaniem nazwy konkursu.
W dołączonej, zaklejonej kopercie oznaczonej godłem prosimy podać
imię,
nazwisko,
adres, telefon, ew. mail. i przesłać do 10.02.2011r.
Bliższe informacje na poniedziałkowych spotkaniach "Centauro"
(godz.
17-21).

Jury w/w konkursów (w składzie: Daniela Zajączkowska, Andrzej Hynas i
Henryk Zasławski) po wstępnym zapoznaniu się z nadesłanymi pracami z uwagi na
niedużą ilość
prac w poszczególnych konkursach (poniżej 5-u w każdej kategorii)
postanowiło
przedłużyć termin konkursów jw. i prosić autorów nadesłanych już
prac o
cierpliwość.

Jednocześnie podkreślamy, że każdy autor może wziąć udział we
wszystkich
czterech
konkursach i życzymy wszystkim Pomyślnego Nowego Roku nie tylko
literacko.
Wrzesień-8-10

KONKURS

posted by Agnieszka

***


Grupa literacka „Centauro” przy O .K. ” Górna”  w Łodzi ogłasza otwarty konkurs literacki tematyczny. Nagrody książkowe.

Tematy;

-”Okno na świat”

-”Pytania o Polskę”

-”Wawel”

-”Casablanca”


Wiersze (wiersz), lub prozę do 4 stron maszynopisu prosimy nadsyłać pod godłem na adres grupy. W załączonej kopercie oznaczonej godłem prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu,telefonu, adresu mail.

Prace konkursowe w 4 egzemplarzach proszę przesyłać na adres; 93-138 Łódź ul. Siedlecka 1 z dopiskiem na kopercie „KONKURS” w terminie do 15 listopada 2010 roku.(decyduje data stempla pocztowego)

Dodatkowe informacje można uzyskać w poniedziałki w godzinach 17-21-a, podczas spotkań Grupy „Centauro”, pod numerem telefonu 42  684-66-47. Osoba odpowiedzialna Henryk Zasławski.

Jeden autor może przesłać prace na różne tematy, oraz może zarówno przesłać wiersze jak i prozę. Prace jednego autora mogą być oznaczone jednym godłem, lub różnymi godłami. Warunkiem podstawowym jest nie przekroczenie 4 stron maszynopisu zarówno w dziedzinie poezji, jak i prozy.

Poszukujemy także osób, instytucji, firm, które udzielą wsparcia nie tylko finansowego dla działalności Grupy” Centauro”, co pozwoli na fundowanie atrakcyjniejszych nagród , oraz na działalność wydawniczą.